חוק הלוואות חוץ בנקאיות

חוק הלוואות חוץ בנקאיות

חוק הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993, קובע הוראות לעניין מתן הלוואות חוץ בנקאיות בישראל. החוק נועד להגן על הלווים מפני ניצול לרעה על ידי מלווים חוץ בנקאיים, ולספק להם מידע מקיף ומדויק על תנאי ההלוואה.

החוק מגדיר "הלוואה חוץ בנקאית" כהלוואה הניתנת על ידי מלווה שאינו תאגיד בנקאי. מלווה חוץ בנקאי יכול להיות חברת ביטוח, חברה כרטיסי אשראי, חברה פיננסית, חברה פרטית או יחיד.

החוק קובע הוראות בנושאים הבאים:

 • ריבית הלוואה: שיעור הריבית על הלוואה חוץ בנקאית לא יעלה על שיעור העלות המרבית של האשראי, כפי שנקבע בחוק. שיעור העלות המרבית משתנה בהתאם לסוג ההלוואה, למטבע ההלוואה ולתקופת ההלוואה.
 • ריבית פיגורים: שיעור ריבית הפיגורים על הלוואה חוץ בנקאית לא יעלה על שיעור הריבית על ההלוואה עצמה.
 • החזר הלוואה: חוזה הלוואה חוץ בנקאית חייב לקבוע את מועדי ההחזר של ההלוואה, את גובה ההחזר החודשי המינימלי ואת אופן ההחזר.
 • המסלול המיטבי להלוואה: מלווה חוץ בנקאי חייב להציע ללווה את המסלול המיטבי להלוואה, בהתבסס על נתוני הלווה, לרבות הכנסתו, הוצאותיו ויכולתו להחזיר את ההלוואה.
 • העלאת ריבית: מלווה חוץ בנקאי אינו רשאי להעלות את הריבית על הלוואה חוץ בנקאית במהלך תקופת ההלוואה, אלא אם כן הסכימה לכך הלווה בכתב.
 • ביטול הלוואה: הלווה רשאי לבטל הלוואה חוץ בנקאית בתוך 14 ימים מיום חתימת חוזה ההלוואה, ללא כל צורך בתשלום דמי ביטול.

בנוסף להוראות החוק, המפקח על הביטוח, המפקח על הבנקים והמפקח על נותני שירותים פיננסיים מוסמכים להתקין תקנות בנושא הלוואות חוץ בנקאיות.

תיקון חוק הלוואות חוץ בנקאיות שנכנס לתוקף בינואר 2024, הרחיב את זכויות הלווים במספר נושאים, ובהם:

 • זכות לקבלת טופס הצעה להלוואה: מלווה חוץ בנקאי חייב להעביר ללווה טופס הצעה להלוואה, המפרט את תנאי ההלוואה בכתב, לפני חתימת חוזה ההלוואה.
 • זכות לקבלת הסבר על תנאי ההלוואה: מלווה חוץ בנקאי חייב להסביר ללווה את תנאי ההלוואה באופן מקיף ומדויק, לפני חתימת חוזה ההלוואה.
 • זכות לקבלת הסבר על זכויות הלווה: מלווה חוץ בנקאי חייב להסביר ללווה את זכויותיו על פי חוק הלוואות חוץ בנקאיות, לפני חתימת חוזה ההלוואה.

הרחבת זכויות הלווים נועדה להגן עליהם מפני ניצול לרעה על ידי מלווים חוץ בנקאיים, ולסייע להם לקבל החלטה מושכלת לגבי קבלת הלוואה חוץ בנקאית.

הלוואה חוץ בנקאית על חשבון הפנסיה

הלוואה חוץ בנקאית על חשבון הפנסיה היא הלוואה הניתנת על ידי גוף חוץ בנקאי, כגון חברת ביטוח, חברה פיננסית או חברה פרטית, כנגד פיקדון פנסיוני. הלוואה זו היא סוג של הלוואה חוץ בנקאית, ועל כן תנאי ההלוואה כפופים לחוק הלוואות חוץ בנקאיות.

הלוואה על חשבון הפנסיה יכולה להיות פתרון יעיל במקרים בהם הלווה זקוק לכסף באופן מיידי ולא יכול לקבל הלוואה מהבנק. הלוואה זו ניתנת לרוב בתנאים נוחים יותר מהלוואה בנקאית, כגון ריבית נמוכה יותר ותקופת החזר ארוכה יותר.

עם זאת, חשוב לזכור שלהלוואה זו יש גם חסרונות. ראשית, הלוואה זו ניתנת כנגד פיקדון פנסיוני, ולכן היא מעכבת את צבירת החיסכון הפנסיוני. שנית, הלוואה זו עלולה להוביל לחובות גדולים, שיכולים להקשות על הלווה להחזיר את ההלוואה בעתיד.

לפני קבלת הלוואה חוץ בנקאית על חשבון הפנסיה, חשוב לבדוק היטב את התנאים של ההלוואה ולהשוות בין הצעות שונות. חשוב גם לחשב את ההחזר החודשי הצפוי ולהבטיח שניתן לעמוד בו.

להלן כמה טיפים לקבלת הלוואה חוץ בנקאית על חשבון הפנסיה:

 • השוו בין הצעות שונות: בדקו הצעות מגופים שונים כדי למצוא את ההצעה הטובה ביותר עבורכם.
 • קראו את תנאי ההלוואה בעיון: הקפידו לקרוא את כל תנאי ההלוואה בעיון לפני חתימה על החוזה.
 • היו מודעים לסיכונים: הלוואה חוץ בנקאית על חשבון הפנסיה היא הלוואה עם סיכונים, ולכן חשוב להיות מודעים להם לפני קבלתה.

להלן כמה מהמאפיינים הבולטים של הלוואה חוץ בנקאית על חשבון הפנסיה:

 • תנאים נוחים יותר מהלוואה בנקאית: הלוואות חוץ בנקאיות על חשבון הפנסיה ניתנות לרוב בתנאים נוחים יותר מהלוואות בנקאיות, כגון ריבית נמוכה יותר ותקופת החזר ארוכה יותר.
 • תהליך קבלה פשוט יותר: הליך קבלת הלוואה חוץ בנקאית על חשבון הפנסיה הוא לרוב פשוט יותר מהליך קבלת הלוואה בנקאית.
 • אפשרות לקבל הלוואה גם לאנשים עם בעיות אשראי: גופי חוץ בנקאיים רבים מוכנים להעניק הלוואות גם לאנשים עם בעיות אשראי, בניגוד לבנקים.

עם זאת, חשוב לזכור שלהלוואה זו יש גם חסרונות, כגון:

 • עיכוב צבירת החיסכון הפנסיוני: הלוואה חוץ בנקאית על חשבון הפנסיה ניתנת כנגד פיקדון פנסיוני, ולכן היא מעכבת את צבירת החיסכון הפנסיוני.
 • סיכון לחובות גדולים: הלוואה זו עלולה להוביל לחובות גדולים, שיכולים להקשות על הלווה להחזיר את ההלוואה בעתיד.

על מי חל חוק אשראי הוגן

חוק אשראי הוגן, התשנ"ג-1993, חל על כל עסקת אשראי בישראל, לרבות הלוואות, ניכיון שטר ועסקאות אשראי אחרות. החוק חל על כל מלווה, לרבות בנק, חברת ביטוח, חברה כרטיסי אשראי, חברה פיננסית, חברה פרטית או יחיד.

החוק חל גם על כל לווה, לרבות תושב ישראל, תושב חוץ השוהה בישראל, תאגיד וכל אדם אחר המקבל אשראי בישראל.

החוק קובע הוראות בנושאים הבאים:

 • ריבית הלוואה: שיעור הריבית על הלוואה לא יעלה על שיעור העלות המרבית של האשראי, כפי שנקבע בחוק. שיעור העלות המרבית משתנה בהתאם לסוג ההלוואה, למטבע ההלוואה ולתקופת ההלוואה.
 • ריבית פיגורים: שיעור ריבית הפיגורים על הלוואה לא יעלה על שיעור הריבית על ההלוואה עצמה.
 • החזר הלוואה: חוזה הלוואה חייב לקבוע את מועדי ההחזר של ההלוואה, את גובה ההחזר החודשי המינימלי ואת אופן ההחזר.
 • המסלול המיטבי להלוואה: מלווה חייב להציע ללווה את המסלול המיטבי להלוואה, בהתבסס על נתוני הלווה, לרבות הכנסתו, הוצאותיו ויכולתו להחזיר את ההלוואה.
 • ביטול הלוואה: לווה רשאי לבטל הלוואה בתוך 14 ימים מיום חתימת חוזה ההלוואה, ללא כל צורך בתשלום דמי ביטול.

החוק גם קובע הוראות בנושאים נוספים, כגון:

 • גילוי מלא של תנאי ההלוואה ללווה
 • איסור על הטעיית לווה
 • איסור על שימוש בכוח ואיומים
 • איסור על הפעלת לחץ

החוק נועד להגן על הלווים מפני ניצול לרעה על ידי מלווים, ולספק להם מידע מקיף ומדויק על תנאי ההלוואה.

זמין 24/7 דילוג לתוכן